close
تبلیغات در اینترنت
گروه مشاوره تحصیلی هیوا
loading...

گروه مشاوره تحصیلی هیوا

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 15 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1889 ، منطقه 2 حدود 2875 و در منطقه 3 حدود 1614 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته دندانپزشکیاین دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 3 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال دوم تحصیلی ، 40 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 2354 ، منطقه 2 حدود 3570 و در منطقه 3 حدود 2155 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 2 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 8184 ، منطقه 2 حدود 15916 و در منطقه 3 حدود 10879 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته هوشبری دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته هوشبری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 25 دانشجوی خانم و آقا می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 6882 ، منطقه 2 حدود 10130 و در منطقه 3 حدود 7639 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 2 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجوی خانم می پذیرد . آخرین رتبه قبولی رشته ماماییدانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 2 حدود 14499 و در منطقه 3 حدود 12546 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته مامایی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته مامایی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 36 دانشجو و در نیمسال دوم تحصیلی 34 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 7676 ، منطقه 2 حدود 21361 و در منطقه 3 حدود 12917 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته پرستاری دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته پرستاری این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 18 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1590 و در منطقه 2 حدود 1681 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته دندانپزشکی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس 96 - 97

گروه مشاوران هیوا بازدید : 2 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 22 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 1590 ، منطقه 2 حدود 2570 و در منطقه 3 حدود 1482 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته داروسازی دانشگاه دولتی علوم پزشکی بندرعباس در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته داروسازی این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .


هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

همان طور که می دانید برای شرکت در هر آزمونی هزینه ای بابت برگزاری آزمون و مراحل سنجش داوطلب دریافت می شود . کنکور کارشناسی ارشد هم از این شرط مستثنی نبوده و کلیه داوطلبان علاقه مند به ادامه تحصیل در این مقطع می بایست هزینه ای را تحت عنوان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد پرداخت نمایند تا مجوز حضور در جلسه آزمون با انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد برای آن ها صادر شود . امسال نیز طبق سالیان گذشته پرداخت هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد 98 به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام کارشناسی ارشد 98 صورت می گیرد . از این رو متقاضیان واجد شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 در وهله اول می بایست هزینه این آزمون را پرداخت کرده سپس برای تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند . با توجه به یکپارچه بودن آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه های سراسری ، علاقه مندان به انتخاب رشته محل های دانشگاه آزاد نیز ملزم به پرداخت این مبلغ بوده و نیازی به خرید کارت اعتباری جداگانه تحت عنوان هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ندارند . در ادامه میزان و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم .


ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 98

گروه مشاوران هیوا بازدید : 1 پنجشنبه 28 تير 1397 نظرات ()

 

یکی از مشکلاتی که هر ساله ، برای تعدادی از داوطلبان آزمون دکتری به وجود می آید ، اشتباه وارد کردن یک یا چند قسمت از اطلاعات ثبت نامی می باشد . با توجه به شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام دکتری 98 ، هر زمان مشخص شود که داوطلب ، حقایقی را کتمان کرده ( چه عمدی و چه سهوی ) یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام دکتری نیست ، در هر مرحله ای که باشد ، از آزمون محروم خواهد شد . در نتیجه داوطلبان مذکور خواهان زمانی برای ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری هستند . از این رو سازمان سنجش این امکان را در دو نوبت ( در حین ثبت نام دکتری و در حین دریافت کارت ورود به جلسه دکتری ) برای داوطلبان فراهم کرده تا بتوانند در صورت اشتباه وارد کردن یکی از قسمت های فرم ثبت نام ، آن را ویرایش نمایند . به منظور آگاهی بیشتر از زمان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 98 ، خواندن ادامه مقاله را به شما توصیه می کنیم .


تعداد صفحات : 273

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 2722
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 25
 • آی پی دیروز : 30
 • بازدید امروز : 372
 • باردید دیروز : 335
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 2,777
 • بازدید ماه : 11,124
 • بازدید سال : 18,767
 • بازدید کلی : 18,767